به حکم عشق تورا پادشاه خواهم کرد!

به حضرت چشمت اشتباه خواهم کرد!

 قسم به حضرت چشمت گناه خواهم کرد

حریم قلب تــــورا قبله گاه خواهم کرد!

اگرچه بنـــــده ی دل بودنم خطاست ولی

به حکم عشق ترا پادشاه خواهم کرد!

 اگر خطاست یا اشتباه بوسه من

تمام زندگی ام اشتباه خواهم کرد

دوباره هجرت خورشید اگرفرا برسد

به لطف صبرشبم راپگاه خواهم کرد

نمیکنم گله ازهیچکس ولی یکشب

حسودرا بخدا روسیاه خواهم کرد

هزار بار به دوزخ اگر برند مرا

دوباره میکده را روبراه خواهم کرد ...


http://flowerspost.tk

چشـــم هایم را می بنــدمبا قلمــــــــوی ِ فصــل هاتصویـــری می کشــــــــ ــــــــم از بهــار

آسمـــانی آبــی ...زمینــی سبـــز ... و دخترکـــی تنهــا

غلـــت می خـــورم  . . . در میــان نـِی زارهـــــــــــــــا

نـِی زارهـــای بـــاران خــورده تنپـــوشی می شـود برای تـَنــَم

می رقصـــــم در آغـــوش بــاد

عطـــر ِ شکــــوفه های ِ یــاس

از لا بــه لای ِ گیســــوانم عبــــور می کنــد

می پیچــــد بَـر مشــام ِ خاطـــره ها

و ناگهــان نَـم نَـم بـــاران

نـــــــــوازش می کنـد صـــورتم را

خیــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــس می شــَوَم