ازآغاز عالم تورا دوست دارم !


من ازعهدآدم تورادوست دارم

ازآغازعالم تورا دوست دارم


چه شبهامن وآسمان تادم صبح

سرودیم نم نم تورا دوست دارم


نه خطی نه خالی نه خواب وخیالی

من ای حس مبهم تورا دوست دارم 


سلامی صمیمی ترازغم ندیدم

به اندازه غم تورا دوست دارم


بیا تاصدا ازدل سنگ خیزد

بگوئیم باهم تورا دوست دارم


جهان یک دهان شد هم آوازباما

تورا دوست دارم , تورا دوست دارم

قیصر امین پور

http://b2n.ir/29936