سلام دوستان عزیزم!
عاشق اگر می شوید . همیشه سعی کنید که عاشق افکار وعقیده انسان ها بشوید.
نه عاشق رفتار وتیپ وزیبائی .............
انسا نها در شرایط مختلف هم رفتارشون تغییر می کند و هم تیپ وقیافه هایشان...
اما انسان ها همیشه برای عقیده خودشان می جنگند 
وحتی بیشتر آنها تاپای جانشان برعقیده ی خودشان استوارند.

عشق یعنی

عشق یعنی دوکبوتر پرواز

عشق یعنی دوقناری آواز

عشق یعنی من ویک دنیا حرف

عشق یعنی تو ویک عالم راز

عشق یعنی من وصدزاری چشم

عشق یعنی توویک مژگان ناز

عشق یعنی دوغزل تنهائی

مثنوی های پرازسوزوگداز

عشق یعنی دونگه یک برخورد

عالمی حرف ولی در ایجاز

عشق یعنی سخن دل گفتن

به اشارت به کنایت به مجاز

عشق یعنی تومرامی رانی

من به صدحوصله می آیم باز

بی تومن کهنگی یک پایان

باتومن تازگی صدآغاز!