به حکم عشق تورا پادشاه خواهم کرد!

به حضرت چشمت اشتباه خواهم کرد!

 قسم به حضرت چشمت گناه خواهم کرد

حریم قلب تــــورا قبله گاه خواهم کرد!

اگرچه بنـــــده ی دل بودنم خطاست ولی

به حکم عشق ترا پادشاه خواهم کرد!

 اگر خطاست یا اشتباه بوسه من

تمام زندگی ام اشتباه خواهم کرد

دوباره هجرت خورشید اگرفرا برسد

به لطف صبرشبم راپگاه خواهم کرد

نمیکنم گله ازهیچکس ولی یکشب

حسودرا بخدا روسیاه خواهم کرد

هزار بار به دوزخ اگر برند مرا

دوباره میکده را روبراه خواهم کرد ...


http://flowerspost.tk

دوستت دارم... دوستت دارم!

برهر چه عشق سجده می کنم.

چقدر دوست میدارم .......

لحظه های با تو بودن را...

لحظه های شیرین زتدگی

لحظه های شوق برازندگی

لحظه های حل شدن در تو

لحظه های حل شدن در عشق

لحظه هائی که زمان .....

در ان مفهومی ندارد.!!!!

واین جاست که **من ها** ما می شوند.

. . . . . . . . **LIMAN . SAQEB**