عشق یعنی

عشق یعنی دوکبوتر پرواز

عشق یعنی دوقناری آواز

عشق یعنی من ویک دنیا حرف

عشق یعنی تو ویک عالم راز

عشق یعنی من وصدزاری چشم

عشق یعنی توویک مژگان ناز

عشق یعنی دوغزل تنهائی

مثنوی های پرازسوزوگداز

عشق یعنی دونگه یک برخورد

عالمی حرف ولی در ایجاز

عشق یعنی سخن دل گفتن

به اشارت به کنایت به مجاز

عشق یعنی تومرامی رانی

من به صدحوصله می آیم باز

بی تومن کهنگی یک پایان

باتومن تازگی صدآغاز!

تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها

که سر به صخره گذارد 

                            غریبی وپاکی

ترا ز وحشت طوفان به سینه می فشردم

عجب سعادت 

                     غمناکی.........