چگونه عاشقانه


عاشقانه هارازندگی کنیم ؟!


http://ASHEQANEHA.T


#ref-menu nner code -->


درکوی خرابات ، کسی را چه نیاز است
هشیاری و مستیش ؛ همه عین نماز است

اسرار خرابات ، بجز مست نداند
هشیار چه داند ، که در این کوی چه راز است؟

خواهی که درون حرم عشق ، خرامی 
در میکده بنشین ، که ره کعبه دراز است

از میکده ها ناله ی جانسوز ؛ برآمد
در زمزمه ی عشق ، ندانم که چه ساز است...


فاصله ها

این روزها
درکنارهم بودن
معنائی ندارد !
فاصله هارا
دلهامعین میکنند!
 نه جسم ها ...!؟

(LIMAN)

http://shereno.com/58965/55167/451585.htmlزان لحظه که دیده بر رخت وا کردم

دل دادم و شعر عشق انشاءکردم

نی، نی، غلطم، کجا سرودم شعری

تو شعر سرودی و من امضاء کردم

حمید_مصدق

بوسه یعنی وصل شیرین دولب

بوسه یعنی خلسه دراعماق شب


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش وگرمای شب


بوسه آغازی برای ماشدن

لحظه ای بادلبری تنهاشدن


بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب...لذت ازشب...لذت ازشب  

به حکم عشق تورا پادشاه خواهم کرد!

به حضرت چشمت اشتباه خواهم کرد!

 قسم به حضرت چشمت گناه خواهم کرد

حریم قلب تــــورا قبله گاه خواهم کرد!

اگرچه بنـــــده ی دل بودنم خطاست ولی

به حکم عشق ترا پادشاه خواهم کرد!

 اگر خطاست یا اشتباه بوسه من

تمام زندگی ام اشتباه خواهم کرد

دوباره هجرت خورشید اگرفرا برسد

به لطف صبرشبم راپگاه خواهم کرد

نمیکنم گله ازهیچکس ولی یکشب

حسودرا بخدا روسیاه خواهم کرد

هزار بار به دوزخ اگر برند مرا

دوباره میکده را روبراه خواهم کرد ...


http://flowerspost.tk

زندگی باید کرد !


روزگارا که چنین سخت به من می گذری

باخبرباش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتراز دیروزم

گرچه فردای غم انگیز مرا می خواند

اما باور دارم دلخوشی ها کم نیست

زندگی باید کرد .......! ؟


تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها

که سر به صخره گذارد 

                            غریبی وپاکی

ترا ز وحشت طوفان به سینه می فشردم

عجب سعادت 

                     غمناکی.........

دوستت دارم... دوستت دارم!

برهر چه عشق سجده می کنم.

چقدر دوست میدارم .......

لحظه های با تو بودن را...

لحظه های شیرین زتدگی

لحظه های شوق برازندگی

لحظه های حل شدن در تو

لحظه های حل شدن در عشق

لحظه هائی که زمان .....

در ان مفهومی ندارد.!!!!

واین جاست که **من ها** ما می شوند.

. . . . . . . . **LIMAN . SAQEB**