صدا کن اسممو عشقم صداتم واسه من خوبه

نگاه کن توی چشم من نگاتم واسه من خوبه
بازم موهاتو وا کردی عجب موجی تو موهاته
یه دریا زیر سر داری یه دریا پشت پلکاته
به چشمات قسم آروم
نمیشم تا نیای با من زیر بارون
به این احساس دارم وابسته
میشم ساده و آسون
نفس پشت نفس دارم هوامو از تو میگیرم
تو باشی با خودم خوبم نباشی از خودم سیرم
هوای شهر بارونه چه حالی داره شبگردی
نمی دونم هوا ابره یا تو موهاتو وا کردی
به چشمات قسم آروم
نمیشم تا نیای با من زیر بارون
به این احساس دارم وابسته

میشم ساده و آسوندوستت دارم... دوستت دارم!

برهر چه عشق سجده می کنم.

چقدر دوست میدارم .......

لحظه های با تو بودن را...

لحظه های شیرین زتدگی

لحظه های شوق برازندگی

لحظه های حل شدن در تو

لحظه های حل شدن در عشق

لحظه هائی که زمان .....

در ان مفهومی ندارد.!!!!

واین جاست که **من ها** ما می شوند.

. . . . . . . . **LIMAN . SAQEB**