چراغی در دست

چراغی در دلم

زنگار روحم را صیقل میزنم

آئینه ای دربرابر آئینه ات

می گذارم !

تا از تو

ابدیتی

بسازم !


#احمد_شاملو