X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

زندگی نوشیدن تلخی ها
زندگی شوری اشک 
زندگی معجزه ی لبخندها
که زآغاز با ماست
زندگی اندوهبار
نکته های بی شمار 
زندگی راهی ست راست
بد و خوبش با ماست
زندگی راه پرپیچ وخم ست
گاه شادی وگهی هم ماتم ست
زندگی عمرگلی ست 
که بدست من و توست
زندگی زمزمه نورخداست
زندگی کوتاه اما گذراست
زندگی را زسرآغاز به نیکی گیریم
 تابه پایان برسد قصه شیرینی ها .....

>> محمدعلیـ (LIMAN) <<

http://shereno.com/58965/57095/470445.htmlز