چگونه عاشقانه


عاشقانه هارازندگی کنیم ؟!


http://ASHEQANEHA.T


#ref-menu nner code -->

زندگی باید کرد !


روزگارا که چنین سخت به من می گذری

باخبرباش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتراز دیروزم

گرچه فردای غم انگیز مرا می خواند

اما باور دارم دلخوشی ها کم نیست

زندگی باید کرد .......! ؟