پشت سرم حرف بود....

حدیث شد....

میترسم آیه شود.

سوره اش کنندبه جعل....

بعدتکفیرم کنند....

این جماعت نا اهل!!!


فاصله ها

این روزها
درکنارهم بودن
معنائی ندارد !
فاصله هارا
دلهامعین میکنند!
 نه جسم ها ...!؟

(LIMAN)

http://shereno.com/58965/55167/451585.html