بوسه یعنی وصل شیرین دولب

بوسه یعنی خلسه دراعماق شب


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش وگرمای شب


بوسه آغازی برای ماشدن

لحظه ای بادلبری تنهاشدن


بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب...لذت ازشب...لذت ازشبگفته بودم که اگربوسه دهی توبه کنم !


که دگر باز ازاین گونه خطاها نکنم !


بوسه دادی وچو برخاست لبت از لب من !


توبه کردم که دگر توبه بی جا نکنم !