بوسه یعنی وصل شیرین دولب

بوسه یعنی خلسه دراعماق شب


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش وگرمای شب


بوسه آغازی برای ماشدن

لحظه ای بادلبری تنهاشدن


بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب...لذت ازشب...لذت ازشب
یک بوسه زلب های تودرخواب گرفتم

گوئی که گل از چشمه مهــتاب گرفتم

هرگز نتوانی که زمــــــــن دور بمانی

چون در خود عکس تورا قاب گرفتم


گفته بودم که اگربوسه دهی توبه کنم !


که دگر باز ازاین گونه خطاها نکنم !


بوسه دادی وچو برخاست لبت از لب من !


توبه کردم که دگر توبه بی جا نکنم !