بوسه یعنی وصل شیرین دولب

بوسه یعنی خلسه دراعماق شب


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش وگرمای شب


بوسه آغازی برای ماشدن

لحظه ای بادلبری تنهاشدن


بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب...لذت ازشب...لذت ازشب
یک بوسه زلب های تودرخواب گرفتم

گوئی که گل از چشمه مهــتاب گرفتم

هرگز نتوانی که زمــــــــن دور بمانی

چون در خود عکس تورا قاب گرفتمگل دلفریب سرخ باغ من پس بوی گلبرگ تو کو؟

عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم به من خسته بدوز

تا نسیم سرد شب از ساقه تو میوزه به صورتم

من هنوز دیوونتم بی من نمیر

عشق من پاییز نگیر


گاهی از دوری من آهی سر کن گل من

گاهی بیدار بمون تا صبح با خیال من

گاهی از دوری من دلتنگی کن مثه من

با عطر خوش نفست شعری بگو واسه من


گل دلفریب سرخ باغ من پس بوی گلبرگ تو کو؟

عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم به من خسته بدوز

شبنم زلال چشمه چشت،گونه های پرخواهشت

واسه من آرامشه، بارون نبار

عشق من تنهام نذارگفته بودم که اگربوسه دهی توبه کنم !


که دگر باز ازاین گونه خطاها نکنم !


بوسه دادی وچو برخاست لبت از لب من !


توبه کردم که دگر توبه بی جا نکنم !