ای آسمون امشب برایم گریه کن

ای هم زبون امشب برایم ناله کن


مهتاب را امشب برایم جلوه کن

ای مهربون امشب برایم شکوه کن

http://shereno.com/58965/57023/471889.html