همه افراد در طول مدت زندگیشان از لحظه تولد تا زمان مرگ یک سری 

نیازهایی را دارند . در کل افراد زندگی می کنند تا به ارضـــاء نیازهایشان 

برسند . وقتی که کوچکتر هستیم نیاز شدید به تعلق پذیری یعنی محبت دیدن 

و همچنین نیاز به امنیت در ما بالا است . 


ادامه مطلب ...